Відділ з питань фізкультури та спорту


 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту:  Мільгевський Валерій Миколайович  

Адреса:  вул. Б.Хмельницького 27/25

Тел.:  0-4567-5-63-54       

1. Відділ з питань фізичної культури та спорту ( надалі відділ ) є структурним підрозділом виконкому міської ради і підвідомчий Міністерству з фізичної культури та спорту. Відділ підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету і міському голові. Відділ забезпечує реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту, несе відповідальність за їх розвиток у місті.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету з питань фізичної культури і спорту, рішеннями органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції відділ організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
3. До сфери функціонального управління відділу належать передані до його відання спортивні заклади, фізкультурні навчальні заклади та інші структури, що здійснюють реалізацію державних фізкультурно-спортивних програм.
4. Основними завданнями відділу є:

• участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури,спорту та забезпечення їх реалізації;
• розробка міських комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури, спорту і організаційне забезпечення їх реалізації;
• забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;
• забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури;
• організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури та спорту, забезпечення пропаганди зорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху;
• координація діяльності виконавчих органів міської ради і зацікавлених організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію фізкультурно-спортивних програм і заходів;
• розробка заходів щодо зміцнення спортивно-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення комунального закладу «Спортивно оздоровчого закладу стадіону ім. В.Лобановського», утримання їх у належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів;
• розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту, забезпечує їх реалізацію на міському рівні та здійснює загальне керівництво фізичною культурою та спортом, сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху;
2) розробляє міські, комлексні та цільові програми розвитку фізичної культури та спорту, організовує роботу, пов'язану з їх реалізацією, розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд міськвиконкому проекти, плани розвитку фізичної культури та спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;
3) координує свою роботу зі структурними підрозділами виконавчих органів міської ради, а також співпрацює з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян;
4) забезпечує:

- формування календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до єдиного календарного плану спортивних змагань України;
- проведення заходів, затверджених календарними планами навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів в межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту;
- організацію роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритеті оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та забезпечення безперервності процесу фізичного розвитку;

5) вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою та спортом широких верств населення;
6) перевіряє разом з іншими структурними підрозділами виконавчих органів міської ради стан роботи з фізичної культури та спорту в навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
7) забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту ( спорт для всіх);
8) координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зацікавлених у розвитку фізичної культури та спорту, здійснює роботу щодо залучення позабюджетних коштів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;
9) бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо забезпечення зростання виробництва спортивних товарів і обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів;

10) здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури та спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з міського бюджету на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту в місті;
11) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери впливу комітету, законодавства з питань фізичної культури та спорту під час реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту і узагальнює практику його застосування;
12) вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід у сфері фізичної культури та спорту, рецензує методичну та іншу літературу щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
13) здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську діяльність з питань фізичної культури та спорту, сприяє розвитку спортивної преси;
14) веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури та спорту, реєструє міські спортивні рекорди та досягнення;
15) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури та спорту, а також про нагородження працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами та присвоєння їм почесних звань;
16) забезпечує впровадження в практику науково обгрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня;
17) вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп і секцій, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення;
18) вживає заходів для забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури та спорту;
19) подає виконкому міської ради пропозиції щодо інвестування розвитку фізичної культури та спорту, умов оподаткування підприємств, які займаються благодійною діяльністю у сфері фізичної культури та спорту;
20) комлектує склад збірних команд міста з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
21) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху міста громадські об'єднання фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, добровільні спортивні товариства;

22) веде облік громадських об'єднань фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в місті;
23) веде облік суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сфері фізичної культури та спорту;
24) організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, в установленому порядку сприяє створенню нових спортивних шкіл і планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті;
25) координує та надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вчителям фізичної культури;
26) здійснює контроль за технічним станом об'єктів фізично-оздоровчої спрямованості в місті та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
27) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних звань, прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури та спорту за порушення правил змагань, а також за дії, що гальмують розвиток українського спорту;
28) надає організаційну та консультаційну методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об'єднанням;
29) подає в обласне управління інформацію про стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту на підприємствах, установах, організаціях міста;
30) забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх породжують;
31) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням повноважень виконавчих органів міської ради у сфері фізичної культури та спорту.

6. Відділ має право одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань:
• залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

• скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції комітету;
• створювати тимчасові творчі колективи,групи для проведення фізкультурних та спортивних заходів, підготовки програм і проектів розвитку фізичної культури і спорту.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет завдань;
- розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на розвиток фізичної культури і спорту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
- в межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, при ньому може створюватись колегія у складі начальника відділу ( голова колегії), представників добровільно-спортивних товариств, об'єднань громадян. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії проводиться в життя наказами начальника відділу.
10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності комітету, вирішення найважливіших питань фізичної культури та спорту можуть утворюватися дорадчі органи. Склад дорадчих органів та положення про них затверджуються начальником відділу.
11. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів. Гранична численність, фонд оплати праці працівників відділу затверджується рішенням міської ради.