Соціальний захист населення


 

Затверджено
рішенням сесії міської ради
від 29 листопада 2016 року
№48-25/2-VII

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління соціального захисту населення
Переяслав-Хмельницької міської ради

1.Загальні положення
1.1. Управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом міської ради.
1.2. Управління утворюється міською радою, входить до її складу і в межах міста забезпечує виконання покладених на нього завдань.
1.3.Управління підпорядковане міській раді, міському голові, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.
Управління є бюджетною, неприбутковою організацією.
1.3.1 Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників управління соціального захисту населення (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
1.3.2 В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету;
1.3.3 Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
1.4. Управління забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім”ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, а також Положенням про управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради (далі-Положення).

2. Завдання управління.
2.1. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики в місті Переяславі-Хмельницькому у сфері соціального захисту населення, що включає:
2.1.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, що підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
2.1.2. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
2.1.3. організацію на території міста соцального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб; залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
2.1.4 здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
2.1.5 забезпечення сприяння:

- реалізації державної політики зайнятості на території міста, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниження рівня безробіття;
- громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.
3.Функції управління
3.1. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
3.1.1.організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, доручень і розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, наказів департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, рішень міської ради, розпоряджень та доручень міського голови, здійснює контроль за їх реалізацією;
3.1.2.забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3.1.3.здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
3.1.4.бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку міста;
3.1.5.вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету;
3.1.6.забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
3.1.7.розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань соціального захисту населення;
3.1.8.бере участь у підготовці звітів міського голови;
3.1.9.забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
3.1.10.розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
3.1.11.опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;
3.1.12.забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
3.1.13.постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
3.1.14.забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
3.1.15.організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
3.1.16.забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
3.1.17.бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
3.1.18.забезпечує захист персональних даних;
3.1.19.готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації та міському голові;
3.1.20.залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
3.1.21.здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
3.1.22 співпрацює зі службою у справах дітей та сім”ї міської ради щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.
3.2. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
3.2.1.забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
3.2.2.здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
3.2.3. здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;
3.2.4.бере участь у розробленні та реалізації програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, установах, організаціях міста;
3.2.5.розробляє міську програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених програмою зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
3.2.6. сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;
3.2.7. забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової служби);
3.2.8. забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв”язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.
3.3. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
3.3.1.організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України; компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;
3.3.2.здійснює призначення та виплату:
-державної допомоги сім'ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи; одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня"; виплати згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, матеріальної допомоги з місцевого та обласного бюджету, а також інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства України.
Здійснює виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби».
Здійснює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов;
3.3.3. бере участь у роботі дорадчих органів утворених міською радою та виконавчим комітетом з питань соціального захисту населення;
3.3.4.проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
3.3.5.здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
3.3.6.здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
3.3.7. здійснює організаційно-методичне керівництво роботою головного державного соціального інспектора та державних соціальних інспекторів;
3.3.8 здійснює видачу довідок тимчасово переміщеним особам, веде їх облік,
здійснює їм соціальні виплати, проводить перевірку достовірності інформації
про їх фактичне місце проживання/перебування;
3.3.9 проводить перевірку достовірності інформації, що надходить від Мінфіну
України відносно фізичних осіб, які отримують соціальні виплати, пільги,
субсидії, пенсії, заробітну плату та інші виплати, що здійснюються за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду
та Фондів соціального страхування, що надходить від Мінфіну України відносно фізичних осіб, які отримують соціальні виплати, пільги, субсидії, пенсії, заробітну плату та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих б3.4. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
3.4.1.здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, сімей загиблих військовослужбовців та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
3.4.2.організовує та координує роботу, пов”язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”;
3.4.3. забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати
грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.
Організовує закупівлю санаторно-курортних путівок на оздоровлення інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства та учасників АТО.
3.4.4.організовує роботу комісії з розгляду питань, пов”язаних з наданням статусу учасника війни;
3.4.5.забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
3.4.6. аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;
3.4.7 забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
3.4.8 забезпечує організацію роботи щодо соціальної та професійної адаптації учасників АТО, їх психологічної реабілітації.
3.5. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
3.5.1.вивчає потребу міста у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
3.5.2.контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
3.5.3. сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
3.5.4.спрямовує та координує діяльність міського Центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів;
3.5.5.подає пропозиції міській раді щодо створення спеціалізованих закладів та служб соціального спрямування;
3.5.6.подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення;
3.5.7.забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
3.5.8.бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
3.5.9.співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим громадянам;

3.5.10.сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
3.5.11.у межах своєї компетенції сприяє в наданні благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
3.5.12. подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення
піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я
потребують догляду. Веде справи щодо опіки та піклування над
повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких
обмежена в межах його компетенції;
3.5.13.сприяє соціальному захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
3.5.14.сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.
3.6. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
3.6.1.сприяє розвитку реабілітаційних установ для дітей-інвалідів. Подає пропозиції міській раді щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
3.6.2. направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;
3.6.3. організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами;
3.6.4. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;
3.6.5. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
3.6.6. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації;
3.6.7. інформує міськрайонний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
3.6.8.сприяє у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
3.6.9.забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
3.6.10.інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
3.6.11.забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.
4. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів, щодо виконання програм соціального спрямування.
5. Здійснює інші передбачені чинним законодавством України повноваження.
6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради, виконавчого комітету у сфері соціального захисту населення;
6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, міської ради, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.
7. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку за погодженням з департаментом соціального захисту населення Київської облдержадміністрації.
9. Начальник управління:
9.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
9.2. подає міській раді на затвердження положення про управління;
9.3. затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
9.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради, виконавчого комітету;
9.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
9.6. звітує перед міським головою про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
9.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях міської ради, виконавчого комітету питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти від

9.9.представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчого комітету, з департаментом соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради, виконавчого комітету;
9.10.видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
9.11. подає на затвердження міській раді проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
9.12 розпоряджається коштами у межах затвердженого міською радою
кошторису управління;
9.13. здійснює добір кадрів;
9.14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування управління;
9.15.приймає на роботу та звільненяє з роботи посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, передбаченому законодавством України, працівників управління, які не є особами місцевого самоврядування у порядку, передбаченому законодавством про працю;
9.16.заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності працівників управління;
9.17. подає міському голові пропозиції щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування;
9.18.проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
9.19.забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
9.20. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.
10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані міським головою або департаментом соціального захисту населення Київської облдерадміністрації.
11. Начальник управління має заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням з міським головою на конкурсній основі.
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає міська рада у межах відповідних бюджетних призначень.
13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує міська рада за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Секретар міської ради                                                 П.П.Бочарін