Інформація про місію, функції, основні завдання, напрями діяльності


Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

      1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право  та  реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у  сільську  громаду  жителів  кількох сіл,  селища,  міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати  питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

     2. Місцеве    самоврядування   здійснюється   територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

__________________________________________________________________

Основні завдання місцевого самоврядування:

 - зміцнення засад конституційного ладу України;

- забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;

- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;

- розвиток місцевої демократії.

Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування, під якими розуміють основні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування по вирішенню завдань місцевого самоврядування (муніципальної діяльності).

Найважливішими з них є:

- залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

- володіння, використання  та управління комунальною власністю;

- забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

- надання соціальних послуг населенню;

- забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;

- соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;

- захист прав місцевого самоврядування.

 

Статті із закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Розділ II
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад
 
     Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад
 
     Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.
{ Офіційне тлумачення положень статті 25 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від 16.04.2009 }
 
     Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
 
     1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
     1) затвердження регламенту ради;
     2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
     3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск; { Щодо зупинення та відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }
     4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом; ( Пункт 4 частини першої статті 26 в редакції Закону N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005 )
     5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання; { Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }
     6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;
     7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ); { Пункт 7 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI (2388-17 ) від 01.07.2010 }
     8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
     9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради; { Пункт 9 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
     10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;
     11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
     12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
     13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
     14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
     15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
     16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;
     17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
     18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
     19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;
     20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
     21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
     22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
     23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
     24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Пункт 24 частини першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
     25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; ( Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )
     26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; { Пункт 26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI (2457-17 ) від 08.07.2010 }
     27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; { Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }
     28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку; { Пункт 28 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
     29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
     30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади. ( Пункт 30 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )
     Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму; ( Пункт 30 частини першої статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 )
     31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
     32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
     33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
     34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
     35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Пункт 35 частини першої статті 26 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
     36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
     37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
     38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; { Пункт 38 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

 

{ Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

 

     39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }
 
     40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
{ Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Законів N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 } ( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) { Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } { Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Дію попередньої редакції пункту 40 частини першої статті 26 відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;
( Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )
     42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
     43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
     44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
     45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
     45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )
     46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
     47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;
     48) затвердження статуту територіальної громади;
     49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
     50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
     51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )
     52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби; ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 52 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради. ( Частину першу статті 26 доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005 )
     54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 54 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
     55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 55 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
     56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів. { Частину першу статті 26 доповнено пунктом 56 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
 
     2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
     1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
     2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

 

{ Частина третя статті 26 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

{ Частина четверта статті 26 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад
 
     Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;
     2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
     3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;
     4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
     5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
     6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
     7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території;
     8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
     9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів; ( Пункт "а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом N 2960-IV ( 2960-15 ) від 06.10.2005 )
 
     б) делеговані повноваження:
     1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ); { Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
     2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
     3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
 
     Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;
     2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги; { Підпункт 2 пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010; в редакції Закону N 2479-VI (2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
     3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
     4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;
     5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
     6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
     7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством; { Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
     8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів; { Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
 
     б) делеговані повноваження:
     1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
     2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
     3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
 
     Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;
     2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
     3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;
     4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна; ( Підпункт 4 пункту "а" статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )
     б) делеговане повноваження:
     погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності.
 
     Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
     2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
     3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об'єднань;
     4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
     5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
     6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
     7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
     8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
     9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;
     10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
     11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
     12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;
     13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
     14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; { Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009 }
     15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; { Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
     16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів; { Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
 
     б) делеговані повноваження:
     1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;
     2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; ( Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
     3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
     4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
     5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
     6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;
     7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
     8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
     9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
     10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності; { Підпункт 10 пункту "б" статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010 }
     11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг; { Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 11 згідно із Законом N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009 }
     12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
{ Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }
 
     Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
     2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
     3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;
     4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
     5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
     6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
     7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
     8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
     9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; { Підпункт 9 пункту "а" частини першої статті 31 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
     10) проведення громадського обговорення містобудівної документації; { Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
 
     б) делеговані повноваження:
     1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом; { Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
     2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
     3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
     4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
     5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
     6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

 

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

     Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
     2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
     3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;
     4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;
     5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;
     6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;
     7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
     8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
     9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
 
     б) делеговані повноваження:
     1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства;
     2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
     3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
     4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
     5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
     6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
     7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;
     8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
     9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;
     10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
     11) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.
 
     Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
     2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
     3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
     4) справляння плати за землю;
 
     б) делеговані повноваження:
     1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
     2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;
     3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; ( Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15) від 11.12.2003 )
     4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
     5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
     6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; ( Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
     7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; { Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
     7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; { Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
     8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
     9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою; ( Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
     10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою; ( Підпункт 10 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
     11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації; ( Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
     12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. { Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
 
     2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи. ( Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )
 
     Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;
     2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;
     3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;
     4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
 
     б) делеговані повноваження:
     1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами; ( Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
     2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;
     3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
     4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
     5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
     6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
     7) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
     8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах; ( Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
     9) участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;
     10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
     11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;
     12) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць;
     13) державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій;
     14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. ( Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
 
     2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством пільг.
 
     Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;
     2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
     3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
 
     б) делеговані повноваження:
     1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;
     2) створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;
     3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.
 
     Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:
     1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
     2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
     3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території;
     4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
     5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
     6) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;
     7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; ( Пункт 7 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )
     8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.
 
     Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою
 
     До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;
     2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.
 
     Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
( Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 ) ( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2005 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2006 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) { Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2007 рік у зв'язку із зупиненням дії Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } { Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 38 відновлено на 2008 рік у зв'язку із втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Дію попередньої редакції підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 38 відновлено у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України; { Підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
     3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
     4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
     5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 8 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     9) організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
     10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду; ( Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )
 
     б) делеговані повноваження:
     1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;
     2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей; ( Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 38 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )
     3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
     3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону; ( Пункт "б" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 3-1 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )
     4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;
     5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів громадянського стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад);
( Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )
     6) здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів;
     7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.
 
     2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить:
     1) утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх діяльності; { Пункт 1 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 }
     2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи;
     3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ;
     4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території; ( Частину другу статті 38 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )
     5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону. { Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 }

 

{ Частина третя статті 38 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної
первинної правової допомоги
 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження:
 
     1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;
 
     2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень;
 
     3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
     4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;
 
     5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону;
 
     6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 
     7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;
 
     8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 
     9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;
 
     10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
 
     11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги.
 
     2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень.
{ Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }
 
     Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України
 
     Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.
( Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

 

     Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
 
     Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом повноваження.
 
Глава 3. Сільський, селищний, міський голова
 
     Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови
 
     1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.
{ Частина перша статті 42 в редакції Законів N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
 
     2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.
{ Частина друга статті 42 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
 
     3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.
{ Частина статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004; в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
 
     4. Сільський, селищний, міський голова:
     1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
     2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
     3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
     4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
     5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; { Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }
     6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; { Пункт 6 частини статті 42 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007 }
     7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
     8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
     9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
     10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )
     11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
     12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
     13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; ( Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005 )
     14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
     15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
     16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
     17) веде особистий прийом громадян;
     18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
 
     18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ); { Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
 
     19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
     20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 

{ Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17) від 03.06.2008 }

 

{ Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17) від 03.06.2008 }
 
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
     5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. ( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
     6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
{ Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } ( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )
 
     7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
( Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 )