Страхувальникам


 ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ
Набрав чинності За¬кон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до де¬яких законодавчих актів України» (далі — Закон 1774), яким, зокрема, внесе¬но зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз¬кове державне соціальне страхування» (далі — За¬кон 2464).
Встановлено, що в разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру за¬страхованих осіб Держав¬ного реєстру загальнообо¬в'язкового державного со-ціального страхування недо¬стовірних відомостей про застрахованих осіб Пенсій¬ний фонд України та його те¬риторіальні органи мають право вимагати від платників єдиного внеску інформацію про ці відомості та усунення порушень.
Інформація з Державного реєстру загальнообов'язко¬вого державного соціально¬го страхування використову¬ється також для виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» (стаття 17 За-кону 2464).
Між Пенсійним фондом України, Державною фіс¬кальною службою України та Державною службою України з питань праці здійснювати¬меться обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю. Сьогодні Пенсій¬ний фонд України опрацьо¬вує відповідний порядок об¬міну інформацією.

 

Мінімальний розмір внеску.

В травні-листопаді 2016р. становить 1450 * 0,22 = 319,00 гривень.

В грудні 2016 -   1600 * 0,22 = 352 гривні.

Максимальний розмір внеску (розрахований на 25-разовий прожитковий мінімум - 2016 на працездатну особу).

Він складає з травня 2016 - 1450 * 0,22 * 25 = 7975,00 гривень.

В грудні 2016 - 1600 * 0,22 * 25 = 8800,00 гривень.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Отже, розмір ЄСВ для кожного підприємця за себе особисто:                                

з травня по листопад 2016 - 1450 * 0,22 = 319,00 гривень.

В грудні 2016 - 1550 * 0,22 = 341 гривні.

Нарахування та утримання із зарплат працівників потрібно сплатити в день отримання авансу або зарплати. Якщо вони все ще не виплачені, то внесок сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця. Перевірте, щоб 20 число не співпало з вихідним або святковим днем. Також, згідно трудового законодавства, якщо строк виплати авансу чи зарплати випадає на вихідний чи святковий день, то зарплату треба виплатити в попередній робочий день.

Підприємці на загальній системі тепер сплачують єдиний внесок за попередній рік до 10 лютого 2017р. за 2016 р .

Підприємці на єдиному податку сплачують внесок за кожний квартал до     20 числа наступного місяця, тобто до 20 жовтня 2016 за ІІІ квартал та до                  20 січня 2017 за ІV квартал відповідно (тобто останній день - 19 число).

Особи, що забезпечують себе самостійно працею, сплачують внесок до           01 травня 2017року за 2016рік.До уваги страхувальників!

Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Наказом Міністерства фінансів України від 11.04.16 №441 викладено у новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно якого з 01.06.2016р. Таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальниками, у тому числі тими, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу, у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до цього Порядку.
Таблиці 3, 9 додатка 4 до цього Порядку формуються та подаються до органів доходів і зборів страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
Таблицю 4 додатка 4 до цього Порядку формують та подають до органів доходів і зборів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.

ЧИ Є БАЗОЮ НАРАХУВАННЯ ЄВ КОМПЕНСАЦІЯ, НАРАХОВАНА РОБОТОДАВЦЕМ ПРАЦІВНИКУ, ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ (ОСНОВНУ ТА ДОДАТКОВУ)?

Статтею 24 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи (незалежно від підстав звільнення).
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».
Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).
Згідно з п.п. 2.2.12 розд. 2 Iнструкції № 5 суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток працівникам у розмірах, передбачених законодавством, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати та є об’єктом для нарахування ЄВ.
Водночас, частиною другою ст. 7 Закону № 2464 визначено, що для осіб, які, зокрема, отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування ЄВ поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.
Отже, суми грошових компенсацій за невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки, нараховані роботодавцем працівнику у місяці звільнення, є базою нарахування ЄВ.
При цьому, у разі виплати роботодавцем зазначених сум компенсацій працівнику після його звільнення ЄВ не нараховується та не сплачується, оскільки, суми грошових компенсацій за невикористані щорічні (основну та додаткову) відпустки є платою за невідпрацьований час.
 

 

 

________________________________________________________________________________________

ЩОДО НАРАХУВАННЯ ЄСВ У 2016 РОЦІ ЗА ПОТОЧНІ ТА МИНУЛІ ПЕРІОДИ


Відповідно до змін, внесених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», починаючи з 01.01.2016 року єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) для платників, зазначених у ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування , встановлюється у розмірі 22% визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄСВ (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).
Згідно з частиною другою ст. 9 Закону № 2464 обчислення ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 нараховується ЄСВ.
Статтею 8 Закону № 2464 до набрання чинності Закону № 909 передбачено розмір ЄСВ для кожної категорії платників, визначених Законом № 2464. Обчислення ЄСВ за минулі періоди, крім випадків сплати ЄСВ згідно з частиною п’ятою ст. 10 Закону № 2464, здійснюється виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до Закону № 2464 нараховується ЄСВ (частина четверта ст. 9 Закону № 2464).
Відповідно до п. 9 розд. ІV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435, таблиця 6 додатка 4 до Порядку № 435 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.
Якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) ЄСВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, крім донарахування (зменшення) внаслідок збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені п. 9 розд. IV Порядку № 435 (п. 5 розд. V Порядку № 435):
 «2» - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
 «3» - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
Тобто, якщо нарахування заробітної плати за періоди до 01.01.2016 року відбувається після вказаної дати, то застосовується ставка ЄСВ у розмірі, який діє на момент нарахування, тобто 22 відсотка. При цьому із нарахованих сум ЄСВ не утримується.
Однак, донарахування (зменшення) суми ЄСВ на суми заробітної плати (доходу), нарахованої у періоди до 01.01.2016 року, здійснюється виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день її фактичного нарахування. Крім того, з такого доходу роботодавець повинен здійснити утримання ЄСВ з урахуванням положень ст. 8 Закону № 2464 в редакції, що діяла до набрання чинності Закону № 909.

_______________________________________________________________________________

ЩОДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ У ЧЕРВНІ – ЛИПНІ 2016 РОКУ

http://www.kyiv-obl.gov.ua/files/com_news/imagecache/300_400_104574001464943127.jpg

27.05.2016 в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 27.05.2016 № 39 опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 441 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 441), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.05.2016 за № 682/28812, яким внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Наказ № 435), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905.

Частиною четвертою статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) визначено, що порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частині адміністрування – Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики.

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 ПКУ у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З огляду на зазначене звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за травень 2016 року подається у червні 2016 року за формами звітності, затвердженими Наказом № 435.

Звітність за новими формами, затвердженими Наказом № 435 у редакції Наказу № 441, подаватиметься платниками єдиного внеску, починаючи з 01.07.2016.

Наказ № 441 набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, тобто з 1 червня 2016 року.

 

Нарахування ЄСВ. Зміни 2016 року

- збільшено максимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- виключено з платників ЄСВ найманих працівників;

- ставка ЄСВ становить 22%;


- виключено базу для утримання ЄСВ;
- виключено з платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, фізосіб-підприємців, у т.ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
-під час особливого періоду, для платників ЄСВ, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби призупиняється застосування норм ст. 25 Закону № 2464 , а підставою для такого призупинення є копія військового квитка чи копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яка подається до органів доходів і зборів цим державним органом протягом 10-ти днів після її мобілізації.

___________________________________________________________________________________________

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ СТРАХУВАЛЬНИКАМИ ЗВІТУ З ЄСВ

Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 затверджено новий Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Порядком внесено зміни до таблиці 6 додатка 4. Зокрема, додано нові реквізити: сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць, ознака наявності робочого часу. Реквізит «сума єдиного внеску за звітний місяць» розбита на «суму утриманого єдиного внеску» та «суму нарахованого єдиного внеску».
Ознака «неповного робочого часу» відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю встановлюється угодою сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Дана ознака проставляється у разі, якщо особа працює:
 неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин);
 неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів за тиждень);
 поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
Згідно роз’яснень, наданих органами ДФС, звітність відповідно до Порядку №435 подаватиметься платниками єдиного внеску починаючи з 01.06.2015 (звіти за травень 2015).


Начальник відділу інформаційних систем
та програмного забезпечення Г.В. Пономаренко
 

_______________________________________________________________________________________

ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ,
ЯКІ ЗНІМАЮТЬСЯ З ОБЛІКУ

Шановні підприємці! Роз’яснення цієї статті застерігають від необачних кроків фізичних осіб-підприємців, які зараз знімаються з обліку за спрощеною процедурою ліквідації і не подають відповідну звітність до територіальних органів Пенсійного фонду України чи територіальних органів державної Фіскальної служби. Необхідно пам’ятати, що при призначенні (перерахунку) пенсії, а також при нарахуванні соціальних допомог, територіальні органи Пенсійного фонду та інші фонди, використовують дані, які містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей на персональних облікових картках застрахованих осіб. Інформація, яка міститься в системі персоніфікованого обліку, поповнюється шляхом подання страхувальником звітних документів. Фізичні особи – підприємці особисто для себе, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, є страхувальниками. Неподання фізичною особою-підприємцем звітних документів до системи персоніфікованого обліку за період провадження ним підприємницької діяльності унеможливлює в подальшому при призначенні (перерахунку) пенсії зарахування страхового стажу.
З огляду на вищевикладене, управління Пенсійного фонду України у м. Переяславі – Хмельницькому та Переяслав – Хмельницькому районі наполегливо радить фізичним особам-підприємцям при знятті з обліку проводити звірку за місцем реєстрації на предмет наявності та правильності персональних даних їх облікової картки за весь період провадження підприємницької діяльності, тому що після зняття з обліку втрачається статус платника. Всі зміни, які пов’язані з помилками в персональній обліковій картці в подальшому необхідно буде проводити лише за рішенням суду, що завдасть Вам зайвого клопоту та хвилювань! Телефон для довідок 5-45-67.

Григорій Пономаренко,
начальник відділу інформаційних систем
та програмного забезпечення
 

Згідно абзацу 4 пункту 1 статті 2 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами) для підприємств, установ, організацій, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”- “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, яким внесено зміни до Податкового кодексу України, а саме з переліку загальнодержавних податків і зборів виключено фіксований сільськогосподарський податок.
Таким чином, сільськогосподарські підприємства, які в 2014 році перебували на обліку як платники фіксованого сільськогосподарського податку, з 01.01.2015 р. зобов'язані щомісяця до 25 числа відшкодовувати управлінню ПФУ суми понесених витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених працівникам цих підприємств, згідно отриманих розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій (Додаток 6).

 

Ірина Слюсар,
начальник відділу надходження,
прогнозування платежів,
обліку застрахованих осіб та КПР
 

Щодо заповнення звітності по єдиному соціальному внеску
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі - Закон № 77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внес¬ку на загальнообов'язкове державне соціальне страху¬вання» (далі - Закон № 2464) та Кодексу законів про працю України.
Листом від 29.01.15 № 2627/7/99-99-17-03-01-17 Державна фіскальна служба України повідомила, що Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за січень 2015 року подається відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 454.
Згідно спільного листа Міністерства доходів і зборів України №21052/5/99-99-17-03-01-16 від 27.12.2013 та Пенсійного фонду України №36398/05-10 від 27.12.2013 консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 № 454 (далі - Порядок), надають органи Пенсійного фонду України.
Враховуючи вищезазначене, повідомляємо.
Відповідно до частини першої статті 7 Закону № 2464 для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Крім того, для платників зазначених, у пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 2464, визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Враховуючи, що на сьогодні не внесено відповідних змін до Порядку, надаємо приклад формування показників звіту у таблиці 6 додатку 4 за січень 2015 року.
В програмному забезпеченні, за допомогою якого формується звіт, обов’язково необхідно відключити функцію «автоматичний розрахунок».
Наприклад: особа перебувала у трудових відносинах повний календарний місяць (січень 2015 року) і їй нарахували заробітну плату 609,00 грн, тобто менше мінімального розмірі (працював на умовах неповного робочого часу). Сума, на яку платник у такому випадку нараховує єдиний внесок становить, 1218 грн. При цьому в таблиці 6 додатку 4 відображаємо:
- реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом звітного місяця» – 31 день;
- реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)» – 609,00 грн;
- реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – 609,00 грн;
- реквізит 19 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» – 21,92 грн.
Усі інші реквізити заповнюються відповідно до Порядку.
У разі якщо особа у звітному місяці пропрацювала два тижні, а решту часу перебувала на лікарняному, то в таблиці 6 додатку 4 відображаємо фактично нараховану заробітну плату за відпрацьований час. За умови, що заробітна плата за відпрацьований час менше мінімальної, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має розглядатися одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.


Г.В.Пономаренко,
Начальник відділу ІС та ПЗ
 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗБІР ТА ОБЛІК ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» ЩОДО ОСНОВНОГО МІСЦЯ РОБОТИ
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс).
Відповідно до частини третьої ст.24 Кодексу працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Оскільки вищезазначений порядок повідомлення на сьогодні відсутній, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальника звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів 09.09.2013 №454, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць.
Нагадуємо, що Таблиця 5 Додатка 4 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.
 

 Щодо відображення середньої заробітної плати за мобілізованого працівника

в єдиному соціальному внеску.


У зв'язку із набранням чинності 08.06.2014 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації“ від 20.05.2014 № 1275-VII. відбулися зміни в законі „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування“.
Згідно із частиною сьомою статті 7 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування“ на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не нараховується єдиний внесок. В звіті по єдиному соціальному внеску (додаток 4 таблиця 6) моблізований працівник відображається з нульовою заробітною платою з зазначеним місяцем роком та кількістю днів трудових відносин.
Якщо при звільненні працівникові була нарахована і виплачена компенсація за невикористану відпустку, необхідно провести відповідний перерахунок, оскільки трудові відносини тривають, а виплата компенсації за всі дні невикористаної відпустки можлива виключно у випадку звільнення працівника (стаття 83 КЗпП України). Аналогічній перерахунок проводиться і в разі, якщо умовами колективного договору передбачена виплата вихідної допомоги, і така допомога була нарахована і виплачена працівнику при звільненні на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України. При коригуванні звіту по єдиному соціальному внеску (додаток 4 таблиця 6) відображаєм застраховану особу з типом нарахування 3 з зазначенням місяця та року в якому була зайво нарахована виплата.

Начальник відділу ІС та ПЗ Г.В.Пономаренко

 

З 01 січня 2013 року управлінням Пенсійного фонду відкриті нові рахунки для сплати ЄДИНОГО ВНЕСКУ:

БАНК–ГУ ДКС України у Київській області
МФО -821018
КОД управління ПФУ – 37757652
Рахунок -37195104001038
Розмір єдиного внеску – 34,7%
Мінімальна заробітна плата на 2013 рік:
з 01.01.2013 – 1 147 грн
з 01.12.2013 – 1 218 грн
 
Довідково повідомляємо:
 
- термін сплати за 2012 рік - до 20 січня 2013 року.
За несвоєчасну сплату накладається штраф у розмірі 10% своєчасно несплачених сум та нараховується пеня в сумі 0,1% за кожен день прострочення платежу;
- термін подання річного звіту за 2012 рік - до 01.04.2013 року.
За несвоєчасне подання – штраф 170 грн ;
- з 01.01.2013 року фізичні особи підприємці – спрощенці повинні сплачувати ЄВ щоквартально до 20 числа місяця, що настає за кварталом ( до 20.01; 20.04; 20.07; 20.10).
В разі порушення термінів сплати накладається штраф та нараховується пеня.
 
Довідки за телефоном: 5-26-09
 
Любов Максимець – начальник відділу обліку  надходження платежів

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Відповідно до ст. 12, п.3 ч.1 ст. 13, ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами), Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України повідомляють, що консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 – 9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160, надають органи Пенсійного фонд України.
Консультації щодо заповнення інших таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надаються органами доходів і зборів.
За довідками звертатись до управління ПФУ в м. Переяславі – Хмельницькому та Переяслав – Хмельницькому районі за тел. 5-45-67.


Григорій Пономаренко,
начальник відділу персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж