Регламент виконавчого комітету міської ради


РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради
Стаття 1. Загальні положення
1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.
Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади підконтрольний Київській обласній державній адміністрації.
3. Виконавчий комітет ради очолює міський голова.
4. Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунок в установах банку.
На будинку, де розміщується виконавчий комітет ради встановлюється вивіска за зразком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради, вона утворює відділи, управління та інші виконавчі органи.
6. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та міському голові.
7. Порядок діяльності виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, та інших виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, цим Регламентом та положеннями про відділи, управління, інші виконавчі органи ради, що затверджуються міською радою.
Стаття 2. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради.
1. Виконавчий комітет ради утворюється на першій сесії міської ради нового скликання.
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії ради за пропозицією міського голови.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії ради за пропозицією міського голови.
3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням ради за пропозицією міського голови.
До складу виконавчого комітету входять міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, а також окремі керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інші особи.
До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар міської ради.
До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.
Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.
4. Рішення ради про утворення виконавчого комітету ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.
5. Міська рада за пропозицією міського голови може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету ради.
6. Виконавчі органи ради - відділи, управління, інші органи, утворюються, реорганізуються, ліквідуються міською радою.
7. Структура виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією міського голови. Одночасно затверджується загальна чисельність працівників виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.
8. У межах затвердженої структури та загальної чисельності працівників виконавчих органів міська рада своїми рішеннями утворює відділи, управління, інші виконавчі органи ради.
Стаття 3. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету
1. Міський голова має першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету. Кількість заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради визначається сесією ради при затвердженні персонального складу виконавчого комітету ради.
2. У разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ними своїх повноважень керівництво роботою виконавчого комітету здійснює перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, а в разі його відсутності - один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету ради.
У разі відсутності керуючого справами його обов'язки виконує один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розпорядження міського голови.
3. Перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюють керівництво у визначених міським головою сферах діяльності,спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій міської комунальної власності територіальної громади міста..
Функціональні повноваження першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету визначаються розподілом обов'язків між міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами, який затверджується розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету ради.
Стаття 4. Організація роботи виконавчого комітету міської ради
1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради е його засідання. Засідання виконавчого комітету ради скликаються міським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а в разі його відсутності, - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
З цього приводу міський голова або особа, що виконує його повноваження приймає розпорядження.
У розпорядженні про скликання засідання виконавчого комітету ради зазначається дата, час і місце засідання, перелік питань для розгляду.
Члени виконавчою комітету ради повідомляються керуючим справами про скликання засідання та перелік питань для розгляду не пізніше як за три дні до засідання.
Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у разі його відсутності - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
На засідання виконавчого комітету ради запрошуються керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і установ, об'єднань громадян.
Список запрошених на засідання виконавчого комітету ради формується керуючими справами на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, довідається міському голові, який приймає рішення з цього питання.
В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати міської ради, народні депутати України.
2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формується керуючим справами виконавчого комітету на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень міського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь інших виконавчих органів ради та доповідається міському голові.
Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 10 днів до засідання разом із супровідною запискою та проектом рішення виконавчого комітету.
Попередній розгляд питань порядку денного здійснюється членами виконавчого комітету за дорученням міського голови.Проект порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд комітету міським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету від їх фактичної кількості.
3. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету ради включає в себе:
- доповідь, інформацією з кожного питання;
- співдоповіді (у разі потреби);
- обговорення питання, проекту рішення;
- прийняття рішення.
Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається до 10 хвилин, співдоповідей - до 1 хвилин, виступів - до 5 хвилин.
За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.
4. Засідання виконавчого комітету протоколюється, У протоколі засідання зазначаються:
- дата, час і місце проведення засідання;
- присутні на засіданні члени виконавчого комітету та запрошені;
- прізвище головуючого на засіданні;
- питання порядку денного;
- прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;
- прийняті рішення.
Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету.
Стаття 5. Акти органів та посадових осіб міської ради
1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу комітету і підписуються міським головою.
2. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.
3. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.
4. У період між засіданнями виконкому міський голова в межах своїх повноважень видає впорядження з питань діяльності виконавчих органів.
5. Рішення виконавчого комітету ради друкуються на відповідних бланках, виготовлених типографським способом та пронумерованих, підписуються міським головою, додатки до них підписуються керуючим справами, а в разі його відсутності - посадовими особами, які їх заміщають.
6. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.
7. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
8. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради у межах своєї компетенції видають накази. Дія наказів розповсюджується на ці структурні підрозділи та підпорядковані їм підприємства і організації.
Накази підписуються керівниками підрозділів або особами, що їх заміщають; додатки до них -посадовою особою, яка вносить документ.
9. Рішення ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.
Рішення виконавчого комітету ради з питань віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
Накази керівників виконавчих органів міської ради, що суперечать Конституції або законам України, можуть бути скасовані рішенням виконавчого комітету або розпорядженням міського голови.
Стаття 6. Порядок підготовки, розгляду та видання рішень виконавчого комітету ради та розпоряджень міського голови
1. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови вносяться першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, міських організацій та установ.
2. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови покладається на керівників виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов'язків.
3. Разом з проектом рішення виконкому, розпорядження міського голови подається лист-клопотання за підписом керівника виконавчого органу ради, організації, установи - ініціатора прийняття документа, пояснювальна записка, що містить необхідне обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові статистичні дані тощо. Проект рішення виконкому ради, розпорядження міського голови обов'язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.
Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати як правило 5 сторінок.
4. Якщо рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих документів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.
5. Проекти рішень виконавчого комітету ради із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.
Запропоновані у проекті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачати виконавців і терміни виконання завдань.
У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету ради про хід виконання встановлених завдань.6. Проекти рішень виконкому ради та розпоряджень міського голови ініціаторами документів обов'язково погоджуються шляхом візування із зацікавленими виконавчими органами ради та у разі потреби - з іншими органами та організаціями. Зазначені проекти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності - особами, які їх заміщають.
Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови візуються також заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу обов'язків, завідуючим юридичним відділом, керуючим справами виконкому,
Проекти, пов'язані з фінансуванням передбачених заходів, обов'язково погоджуються завідуючим фінансовим відділом, з кадрових питань - спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби апарату виконкому.
7. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.
У разі, коли такого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження із припискою "із зауваженнями", а зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов'язково додаються до проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови.
Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови розглядає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи міського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.
8. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх виконанням.
Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою особисто або заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови покладається на загальний відділ апарату виконкому.
9. Завізовані проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови з документами, зазначеними у п.п.3,4,5,7 цієї статті, розрахунком розсилання подаються до загального відділу виконкому, де перевіряється відповідність їх оформлення вимогам Інструкції з діловодства у міській раді та її органах.
10. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови після цього подаються керуючому справами виконавчого комітету ради.
Керуючий справами виконкому ради не пізніше як за 3 дні до засідання виконавчого комітету подає проекти рішень виконавчого комітету на розгляд міському голові і згідно з його дорученнями надсилає членам виконавчого комітету.Проекти розпоряджень міського голови подаються керуючим справами на підпис міському голові.
11. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови, подані з порушенням вимог цього Регламенту, підлягають поверненню посадовим особам, які їх внесли.
12. Доопрацювання рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови у разі висловлення зауважень на засіданні виконкому чи особисто міським головою організовується керуючим справами виконкому та здійснюється заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками органів, які вносили цей документ.
Термін доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження міського голови - встановлюється міським головою.
13. Якщо під час розгляду проекту рішення виконкому ради, доопрацювання проекту розпорядження міського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому п.6 цієї статті.
14. Підписані рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови (за винятком тих, що стосуються кадрових питань працівників апарату виконкому) надходять у загальний відділ, розпорядження щодо кадрових питань - спеціалісту з кадрової роботи та з питань державної служби (кадровому підрозділу) виконкому ради.
15. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.
Датою рішень виконкому є дата засідання виконавчого комітету, датою розпорядження міського голови - дата його підписання.
16. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови відповідно загальним відділом виконавчого комітету надсилаються у п'ятиденний термін після підписання посадовим особам, виконавчим органам ради, установам і організаціям згідно їз розрахунком розсилання.
17. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження міського голови, які стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню через газету "Переяславська рада", редакцію радіомовлення та ТРК "Альта".
18. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови, регулюються також Інструкцією з діловодства у міській раді та її органах, що затверджується міським головою.
Стаття 7. Організація роботи відділів управлінь, інших виконавчих органів ради.
1. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до цього Регламенту міської ради, Інструкції з діловодства у міській раді та її органах, положення про зазначені органи.
2. У кожному виконавчому органі ради розробляються та затверджуються керівниками посадові інструкції, при потребі - розподіл обов'язківміж працівниками.
3. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у порядку, передбаченому положеннями про ці підрозділи.
Призначення керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради подвійного підпорядкування та звільнення їх з посади здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Працівники зазначених підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями міського голови з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу" та Кодексу України про працю.
Стаття 8. Апарат виконавчого комітету ради.
1. Для організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету, утворюється апарат виконавчого комітету.
2. Апарат утворюється радою. За пропозицією міського голови рада затверджує граничну чисельність апарату та витрати на його утримання.
3. Апарат виконавчого комітету ради, його відділи, інші структурні підрозділи діють на підставі положень.
Положення про апарат затверджується радою за поданням міського голови, про структурні підрозділи апарату - міським головою за поданням керуючого справами.
4. Штатний розпис апарату затверджується міським головою у межах загальної чисельності та витрат на його утримання, затверджених радою, за поданням керуючого справами виконавчого комітету.
5. Працівники апарату призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями міського голови з дотриманням вимог Закону України "Пре державну службу" та Кодексу України
про працю.
Стаття 9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Міський голова, виконавчий комітет для виконання визначених повноважень можуть утворювати консультативні,, дорадчі та інші допоміжні органи - комісії, ради тощо.
Зазначені органи утворюються рішенням виконавчого комітету ради чи розпорядженням міського голови і діють на підставі положень, що затверджуються, як правило, одночасно з їх утворенням.
Стаття 10. Планування роботи виконавчого комітету ради.
1. Робота виконавчого комітету ради проводиться за перспективними (річними) та оперативними (місячними) планами, що затверджуються рішеннями виконавчого комітету (варіант - міським головою).З метою координації заходів, які проводяться в місті, складається також календарний план заходів на тиждень.
2. Робота відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, відділів апарату виконкому проводиться за квартальними планами, що погоджуються із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами згідно з розподілом обов'язків.
3. Проекти річного та місячного планів виконавчого комітету ради формуються керуючим справами на підставі доручень міського голови, пропозицій заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.
Пропозиції до проекту річного плану роботи подаються в апарат виконавчого комітету не пізніше 15 грудня поточного року, до проекту плану роботи на наступний місяць - не пізніше як за 10 днів до його початку.
4. Проекти річного та місячного планів роботи виконкому візуються всіма заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами.
Затверджений на засіданні виконкому план роботи підписується міським головою і надсилається виконавчим органам ради, іншим виконавцям, зазначеним у плані.
5. Річний план роботи виконкому міської ради передбачає заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, проблем громади міста, виконання власних повноважень.
Він формується за такими розділами:
- питання для внесення на розгляд міської ради;
- питання для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради;
- питання для вивчення в оперативному порядку;
- питання для вивчення у порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації, міської ради, міського голови, власних рішень.
6. Місячний план роботи виконавчого комітету міської ради передбачає:
- заходи, пов'язані з реалізацією програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, функціонування міського господарства, розв'язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності відділів та управлінь, інших виконавчих органів ради, що потребують розгляду на засіданнях виконкому, у міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів, та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;
- вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної і міської сесій, власних рішень;
- підбиття підсумків соціально-економічного розвитку міста відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням напрямів подальшої роботи;
- вивчення роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради щодо виконання своїх повноважень.
Місячний план формується за такими розділами, як і річний, та додатковими:
- надання методичної і практичної допомоги органам самоорганізації населення;
- організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.
 7. У річному та місячному планах роботи зазначається назва питання, строки виконання та відповідальні за його підготовку.
8. Проект календарного плану заходів виконавчого комітету формується керуючим справами та організаційним відділом апарату виконкому.
Пропозиції до календарного плану вносяться до організаційного відділу апарату виконавчого комітету щотижня не пізніше як у четвер заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками виконавчих органів міської ради.
У календарному плані зазначаються дата, час, місце проведення заходів, хто їх проводить, коло  запрошених та їх кількість.
Календарний план заходів затверджується міським головою.
9. Додаткові (позапланові) питання та заходи включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету протягом періоду його виконання за рішенням міського голови або особи, яка його заміщає.
Виключення з плану роботи питань здійснюється за рішенням міського голови на підставі обгрунтованого подання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або керуючого справами згідно з розподілом обов'язків.
10. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету
здійснюють керуючий справами та організаційний відділ апарату виконкому, за виконанням планів роботи виконавчих органів міської ради - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами згідно з розподілом обов'язків.
Стаття 11. Організація роботи з кадрами.
Організація роботи з кадрами визначається Положенням про роботу з кадрами в Переяслав-Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах, що затверджується міським головою. Проект цього Положення вноситься керуючим справами виконавчого комітету.
Стаття 12. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням.
1. Організація роботи з документами в підрозділах міської ради здійснюється відповідно до інструкції з діловодства в міській раді та її органах.
Проект Інструкції з діловодства вноситься керуючим справами та затверджується міським головою.
2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть міський голова, заступники голови та керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради.
Координація роботи з організації контролю за виконанням документів покладається на керуючого справами та відповідний відділ апарату виконавчого комітету.
3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, виконавчого комітету, міського голови, запитів і звернень депутатів.
4. Питання організації контролю за виконанням документів регулюються Інструкцією з діловодства в міській раді та її органах.
Стаття 13. Організація роботи з листами, зверненнями громадян, особистого прийому громадян.
1. Організація роботи з листами та зверненнями громадян визначається відповідною Інструкцією, яка затверджується міським головою за поданням керуючого справами.
2. Міський голова, його заступники, керуючий справами виконавчого комітету ведуть особистий прийом громадян у понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю і суботу.
Графік особистого прийому громадян керівництвом ради та виконавчого комітету, години прийому затверджуються міським головою.
Особистий прийом громадян керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється згідно з графіками, які затверджуються наказами керівників.
3. Організаційно-матеріальне забезпечення особистого прийому громадян в апараті виконавчого комітету покладається на відповідний підрозділ апарату.
Стаття 14. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у раді та їх органах.
1. Наради, семінари, інші заходи в міській раді та її органах проводяться міським головою, секретарем ради, заступниками голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, керівниками інших виконавчих органів відповідно до планів роботи і навчання, календарного плану заходів.
Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами, здійснюється тільки з дозволу міського голови або особи, яка його заміщає.
2. Підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів забезпечують:
- за участю міського голови - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники відповідних органів ради;
- за участю заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого
справами - керівники підпорядкованих виконавчих органів ради.
3. Посадові особи та органи, які забезпечують підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів, не пізніш як за день до заходу подають керівникові, який його проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі - список осіб, яким доцільно надати слово для виступу тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, протоколювання, доведення прийнятих доручень до виконавців.
У разі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам нарад завчасно.
4. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін.
Протокол наради підписується головуючим.
За результатами розгляду на нарадах питань можуть видаватись розпорядження міського голови.
Протоколи зберігаються в органах, які забезпечували проведення нарад.
 5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється органом, який забезпечував її проведення.
6. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати прес-служба відповідного органу ради за погодженням з головуючим на нараді.
7. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщеннях, де проходить засідання, надається головуючим.
8. З метою координації діяльності заступників міського голови, керівників управлінь, інших виконавчих органів ради у виконкомі проводяться оперативні наради:
у міського голови - із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому, керівниками окремих виконавчих органів ради - щопонеділка;
- із керівниками виконавчих органів -щомісяця, перший понеділок;
- у заступників міського - із керівниками виконавчих органів ради голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків - щопонеділка,
9. Семінари проводяться згідно із планом навчання працівників органів ради, який затверджується міським головою.
Проект плану навчання формується керуючим справами виконкому за пропозиціями заступників міського голови, керівників виконавчих органів ради.
Порядок денний, дату, час і місце їх проведення, коло запрошених осіб визначають:
- із керівниками виконавчих органів ради - міський голова;
- із іншими категоріями кадрів - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники виконавчих органів.
Координацію роботи щодо організації семінарів здійснює відділ організаційної та кадрової роботи апарату виконкому.
Стаття 15. Заключні положення.
1. Початок роботи апарату ради та виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради незалежно від місця розташування – о 8 годині 00 хвилин, закінчення роботи - о 17.00 годині 15 хвилин, у п'ятницю -о 16 годині 00 хвилин; обідня перерва - з 12.00 до 13.00 години
2. Організація використання робочого часу, режим роботи апарату ради і виконавчого комітету, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради визначаються Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються міським головою за поданням керуючого справами.
3. Організація роботи службового автотранспортного обслуговування виконавчих органів ради регулюється окремим Порядком, що затверджується міським головою.