Про затвердження Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення


07п-01
Проект
 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 03 січня 2012 року          №07п-01
м. Переяслав-Хмельницький

 Про затвердження Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.11 № 1205 „Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення” та розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 6.12.11 №1399 „Про заходи щодо підготовки і проведення у Київській області Всеукраїнського перепису населення”, відповідно до Закону України „Про Всеукраїнський перепис населення” та п.2 ч.„б” ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бурдонос В.В.

Міський голова                                                         О.Г. Шкіра

 


Додаток до рішення виконкому
від____________№__________

П О Л О Ж Е Н Н Я
про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним виконавчим комітетом Переяслав-Хмельницької міської ради з метою координації роботи, пов'язаної з підготовкою і проведенням в місті Переяслав-Хмельницькому Всеукраїнського перепису населення (далі – перепис населення).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням міського голови , наказами Держкомстату України та цим Положенням про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі – Положення).
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. сприяння забезпеченню координації дій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням у місті Переяслав-Хмельницькому перепису населення;
3.2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення у місті Переяслав-Хмельницькому перепису населення.
4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення у місті Переяслав-Хмельницької перепису населення, що виконується управлінями, відділами та іншими структурними підрозділами виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста Переяслав-Хмельницького, які залучаються до зазначеної роботи;
4.2. бере участь у розробленні проектів нормативних актів та розпоряджень міського голови з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення перепису населення;
4.3. розглядає питання щодо можливості залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом населення;
5. Комісія має право:
5.1. отримувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
5.2. залучати до участі у своїй роботі представників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
5.3. утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців;
5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення перепису населення.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами та організаціями міста Переяслав-Хмельницького.
7. Головою Комісії є заступник Переяслав-Хмельницького міського голови.
8. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконкому.
9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
10. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар комісії.
12. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
13. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
14. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
16. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради.
17. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
18. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження міського голови.
19. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії в установленому порядку здійснює Управління статистики в Переяслав-Хмельницькому районі.


Керуюча справами виконкому                                         Т.Д. Швидка