Проведена індексація пенсій


З 1 травня 2014 року проведена індексація пенсій згідно з Порядком про-ведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. Індексація пенсій проводиться в межах прожиткового мінімуму для відповідних груп населення, якщо рівень споживчих цін з моменту останнього підвищення їх розміру перевищив 1%.
Пенсії індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого, для осіб, які втратили працездатність – 949 грн.


У травні 2014 р. для пенсій які не підвищувалися з груд¬ня 2013 р., індексація ста¬новить 28,47 грн. (949 грн х 3%). Усього індексацію в цьому місяці проведено 3 млн. пенсіонерів на загальну суму 89 млн. грн. Проводилася індексація непрацю¬ючим пенсіонерам автоматично. Тим, хто після виходу на пенсію продовжує працювати, доходи індексують за міс¬цем роботи. Якщо заро¬бітна плата працюючого пенсіонера менш ніж про-житковий мінімум для не¬працездатних осіб, після надання інформації про доходи пенсія може бути проіндексована з ураху¬ванням одержаної заро¬бітної плати.
Згідно з названим По¬рядком проведення ін¬дексації грошових дохо¬дів населення індексації не підлягають виплати, які визначаються залеж¬но від прожиткового міні¬муму: пенсії, розмір яких не перевищує прожитко¬вого мінімуму; підвищен¬ня, надбавки та інші до¬плати до пенсії; мінімаль¬ний розмір допомоги по безробіттю; соціальна допомога інвалідам; до¬помога малозабезпече¬ним сім’ям; допомоги сім’ям з дітьми тощо.
Розрахунок розміру індексації проводиться, за даними Державної служ¬би статистики України, індекс у розмірі 3% роз¬рахований наростаючим підсумком множенням індексів за січень—бере¬зень 2014 р. (1,002 х 1,006 х 1,022 х 100 – 100).
Людмила Мисловська
начальник відділу з обслуговування та
розгляду звернень громадян.